Aksiyadorlarga

ЭМИТЕНТНИНГ 2018 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

  Акциядорлар умумий йиғилиши

07.05.2019

  Ҳисоботни тасдиқлаш санаси
1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ  
Тўлиқ: «Quva tumani Dehqon bozori» aksiyadorlik jamiyati  
Қисқартирилган: » Quva tumani Dehqon bozori » AJ  
Биржа тикерининг номи:*    
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ  
Жойлашган ери: Қува тумани, Тумарис 170  
Почта манзили: Қува тумани, Тумарис 170  
Электрон почта манзили:*
quvadehqonbozori@mail.ru

 

 
Расмий веб-сайти:*  http://quvadehqonbozor.uz  
3. БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ  
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: ATB Qishloq qurilish bank Quva tumani bo’limi  
Ҳисоб рақами: 20208000900213623001  
МФО: 00 867  
4. РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:  
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: 6  
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): 200171320  
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:  
МШТ: 144  
КТУТ: 1150  
ХХТУТ: 71270  
МҲОБТ: 1730218  
5. ЭМИЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ**  
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: 37,47601216  
  Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: 1,045  
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: 0,004  
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: 0,025  
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: 8,5  
6. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА
ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ
 
Оддий акциялар бўйича*  
бир дона акцияга сўмда: 0  
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: 0  
Имтиёзли акциялар бўйича*  
бир дона акцияга сўмда: 0  
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: 0  
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*  
бир дона қимматли қоғозга сумда: 0  
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда: 0  
7. ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК  
Оддий акциялар бўйича*  
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 0  
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0  
Имтиёзли акциялар бўйича*  
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 0  
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0  
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*  
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): 0  
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): 0  
8. КУЗАТУВ КЕНГАШИ, ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ЁКИ ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР  
Ўзгариш санаси Ф.И.Ш. Лавозими Эмитентнинг қарор қабул қилган органи Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)  
қарор қабул қилинган сана вазифага киришиш санаси  
1 25.06.2018 25.06.2018 Ташбаев Илхомжон Кузатув кенгаши аъзоси Акциядорлар умумий йигилиши сайланган  
2 25.06.2018 25.06.2018 Ёдгоров Абдуллазиз Кузатув кенгаши аъзоси Акциядорлар умумий йигилиши сайланган  
  3 25.06.2018 25.06.2018 Жураев Ярдамжон Кузатув кенгаши аъзоси Акциядорлар умумий йигилиши сайланган  
  4 25.06.2018 25.06.2018 Курбонов Бегали Кузатув кенгаши аъзоси Акциядорлар умумий йигилиши сайланган  
  5 25.06.2018 25.06.2018 Тожибоев Шокиржон Кузатув кенгаши аъзоси Акциядорлар умумий йигилиши сайланган  
9. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР***  
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи: 0  
Қимматли қоғознинг тури: 0  
Қимматли қоғозларнинг сони: 0  
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: 0  
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: 0  
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: 0  
Жойлаштириш шакли: 0  
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси: 0  
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси: 0  
10. ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР  
Муҳим факт номи Муҳим факт рақами Муҳим факт юз берган сана Муҳим факт эълон қилинган сана  
1 Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар 08 25.06.2018 27.06.2018  
2 Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар 06 25.06.2018 25.06.2018  
3 Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар 36 25.06.2018 25.06.2018  
11

 

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)
 
 
  Курсаткичлар номи                                                                                                            Сатр коди                                Хисобот даври бошига                                   Хисобот даври охирига                              
  1 2 3 4
  АКТИВ      
  I. Узак муддатли активлар                                                                                                                                     
  Асосий воситалар:      
  Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100-0300) 010 2 466 093,0 2 427 913,0
  Эскириш суммаси (0200) 011 437 810,0 463 356,0
  Колдик (баланс) киймати (стр010-011) 012 2 028 283,0 1 964 557,0
  Номоддий активлар:                                                                  
  Бошлангич киймати (0400) 020    
  Амортизация суммаси (0500) 021    
  Колдик (баланс) киймати (стр020-021) 022    
  Узок муддатли инвестициялар Жами: (сатр040+050+060+070+080) 030 28 810,0  28 810,0 
  Кимматли когозлар (0610) 040 3 575,0 3 575,0
  Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) 050 25 000,0 25 000,0
  Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) 060 235,0 235,0
  Хорижий сармоя иштирокида корхоналарга 070    
  инвестициялар (0610) 080    
  Узок муддатли бошка  инвестициялар (0690) 090 0,0  0,0 
  Урнатиладиган асбоб ускуналар (0700) 100 0,0 0,0
  Каптал куйилмалар  (0800) 110 312 631,0 316 982,0
  Узок муддатли дебитор.карзлари (0910,0920,0930,0940) ундан: муддати кечиктирилган 111    
  Муддати кечиктирилган узок муддатли харажатлар (0950,0960,0990) 120    
  1 булим буйича жами(сатр 012+022+030+090+100+110+ 120-сатрлар)                                                                                 130 2 369 724,0  2 310 349,0 
  II. Жорий активлар.        
  Товар-моддий захиралар, жами                                            (150+160+170+180), шу жумладан: 140 203 351,0 33 578,0
  Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 16 669,0 33 578,0
  Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700) 160   0
  Тайёр махсулот (2800) 170 0 0
  Товарлар ( 2980 айрилган холда 2900) 180 186 682,0  
  Келгуси давр харажатлари (3100) 190 0 0
  Муддати кечиктирилган харажатлар 200    
  Дебиторлар, Жами (220+230+240+250+260+270+280+ 290+300+310-сатрлар) 210 238 749,0  285 931,0
  улардан: Муддати кечиктирилганлари 211    
  Харидор ва буюртмачилдарнинг карзилари (4900   айрилган холда 4000) 220 1 085,0 5 175
  Алохида булинмаларнинг карзлари (4110) 230    
  Шуъба ва карам хужалик жамиятларининг карзлари (4120) 240 90 690,0 217 775
  Ходимларга берилган бунаклар (4200) 250    
  Махсулот етказиб берувчилар ва пудратчиларга
берилган бунаклар (4300)
260 45 091,0 8 358,0
  Бюджетга солик ва йигимлар буйича банк
туловларни (4400)
270 100 519,0 49 942,0
  Давлатнинг максадли  жамгармаларига ва сугурталаш буйича бунак туловлари (4500) 280 0,0 0,0
  Муассасаларнинг устав капиталига улушлар буйича карзлари (4600) 290    
  Ходимларнинг бошка операциялар буйича
карзлари (4700)
300 1 118,0 4 651,0
  Бошка дебитор карзлари (4800) 310 246,0 30,0
  Пул маблаглари, жами (330+340+350+360-сатрлар), шу жумладан:  320 9 246,0 1 101,0
  Курсаткичлар номи                                                                                                            Сатр коди                                 Хисобот даври бошига                                   Хисобот даври охирига                              
  1 2 3 4
  Кассадаги пул маблаглари (5000) 330    
  Хисоб китоб варагидаги пул маблаглари (5100) 340 9 246,0 1 101,0
  Хорижий валютасидаги пул маблаглари (5200) 350    
  Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) 360    
  Киска мудатли инвестициялар (5800) 370 2 300,0  
  Бошка жорий активлар (5900) 380    
  2-булим  жами (140+190+200+210+320+370+
380-сатрлар)                                                                                             
390 453 646,0  320 610,0 
  Баланс активи буйича жами (130+390-сатрлар)                                                                                                           400 2 823 370,0  2 630 959,0 
  ПАССИВ      
  1. Уз маблаглари манбалари                                                                                                                                                                                                    
  Устав капитал (8300) 410 1 701 336,0 1 701 336,0
  Кушилган капитал (8400) 420    
  Резерв (захира) капитал (8500) 430 565 948,0 581 522,0
  Сотиб олинган уз акциялари (8600) 440    
  Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар )  (8700) 450 39 837,0 45 398,0
  Максадли тушимлар (8800) 460    
  Булгуси харажатлар ва туловлари  захиралари  (8900) 470 12 121,0 27 510,0
  1 булим жами (410+420+430+440+450+460+470-сатрлар) 480 2 319 242,0  2 355 766,0 
  2. Мажбуриятлар                                                                                                
  Узок муддатли мажбуриятлар жами:(500+510+520+530+ 540+550+560+570+580+590-сатрлар) 490 70 050,0  14 713,0 
  Шу жумладан: Узок муддатли кредиторлик карзлари                                                                                                                       (500+520+540+560+590-сатрлар) 491    
  Улардан: муддати кечиктирилган  узок муддатли кредиторлик карзлари 492    
  Махсулот етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карзлар (7000) 500    
  Алохида булинмалардан узок муддатли карзлар (7110) 510    
  Шуъба ва карам хужалик жамиятларидан узок
муддатли карзлар (7120)
520    
  Муддати кечиктирилган узок муддатли даромадлар
(7210,7220,7230)
530    
  Солик ва мажбурий туловлар буйича муддати
кечиктирилган узок муддатли мажбуруриятлар (7240)
540    
  Муддати кечиктирилган бошка узок муддатли
мажбуриятлар (7250,7290)
550    
  Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) 560    
  Узок муддатли банк кредитлари (7810) 570 70 050,0 14 713,0
  Узок муддатли  (7820,7830,7840) 580    
  Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) 590    
  Жорий мажбуриятлар жами (610+620+630+640+650+660+ 670+680+690+700+710+720+730+740+750+760-сатрлар)                                                                  600 434 078,0  260 480,0 
  Шу жумладан: Жорий кредиторлик карзлари (610+630+650+ 670+680+690+700+710+720+730+740+750+760-сатрлар) 601 434 078,0  260 480,0 
  Улардан муддати кечиктирилган жорий
кредиторлик карзлари
602    
  Махсулот етказиб берувчилар ва пудратчилардан
карзлар (6000)
610 9 095,0 8 764
  Алохида булинмалардан карзлар (6110) 620 10 734,0 19 504,0
  Шуъба ва карам хужалик жамиятларидан карзлар (6120) 630    
  Муддати кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) 640    
  Солик ва мажбурурий туловлар буйича муддати кечиктирилган мажбуриятлар (6240) 650    
  Муддати кечиктирилган бошка  мажбуриялар (6250,6290) 660    
  Олинган бунаклар (6300) 670 51 470,0 56 470,0
Курсаткичлар номи                                                                                                             Сатр коди                                Хисобот даври бошига                                   Хисобот даври охирига                              
1 2 3 4
Бюджетга туловлар буйича карзлар (6400) 680 9 503,0 16 337,0
Сугурталаш буйича карзлар (6511)   8% пен 690 0,0  
Давлатнинг макадли жамгармаларига туловлар буйича карзлар (6520) 700 21 200,0 34 716,0
Муассасалардан карзлар (6600) дивидент 710 2 716,0 3,0
Мехнатга хак тулаш буйича карзлар (6700) 720 77 016,0 77 845,0
Киска муддатли банк кредитлари (6810) 730 227 394,0 21 000,0
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) 740 15 005,0 8 005,0
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) 750    
Бошка кредиторлик карзлар (6990, бундан 6950 мустасно) 760 9 940,0 17 836,0
2. булим буйича жами (490+600-сартлар)                                                        770 504 128,0  275 193,0 
Баланс пассив буйича жами (480+770-сатрлар)                                            780 2 823 370,0  2 630 959,0 
 
12. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ (минг сўмда)  
 

  Сатр раками Ўтган йилнинг шу даврида Хисобот даврида
Кўрсаткичларнинг номи N строки За соответствующий период За отчетный период
Наименование показателя   прошлого года  
    Даромадлар Харажатлар Даромадлар Харажатлар
    (фойда) (зарар) (фойда) (зарар)
    Доходы Расходы Доходы Расходы
    (прибыль) (убытки) (прибыль) (убытки)
1 2 3 4 5 6
Махсулот (иш, хизмат) сотишдан тушган тушум 10 1267627 х 1439366 х
 
Сотилган махсулот (иш, хизмат) ларнинг ишлаб чикариш таннархи 20 х 235801 х 196589
Махсулот (иш, хизмат) ларни сотишдан олинган соф тушум (010-020 30 1031826   1242777  
  30
Давр харажатлари Жами ( сатр 050-060-070-080) шу жумладан 40 х 494338 х 586927
  40
Сотиш харажатлари 50 х х
Расходы по реализации
Маъмурий харажатлар 60 х 476918 х 536860
 
  70 х 17420 х 50067
Бошка операцион харажатлар
Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажатлари          
  80
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлар 90 7651   14341  
    х х
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари)   545139   670191  
 ( сатр 030-040-090 ) 100
   
Молиявий фаолиятининг даромадлари. Жами ( сатр 120-130-140-150-160 ) шу жумладан 110        
  110 х х
Бошка олинган дивидендлар 120   х   х
 
      0    
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130
Узок муддатли ижара ( Лизинг) дан даромадлар 140   0   0
Прочие проценты уплаченные и полученные
Валюта курс фарки 150        
 
Молиявий фаолият бўйича бошка даромадлари         0
  160
Умумхужалик фаолиятининг фойдаси (зарари)          
(сатр 180-190-200-210)  шу жумладан 170
Фаизлар шаклидаги харажатлар 180    
 
Узок муддатли ижара ( Лизинг) харажатлари   0   0  
  190
   
Валюта курс фарки 200 х      
 
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар   х   х  
  210
Умум хужалик фаолятининг фойдаси ( зарари) ( сатр 100-110-170)   545139   670191  
  220
 Фавкулотда фойда ва зарарлар   0      
  230
    545139   670191  
Даромад ( фойда ) солигини тулагунга кадар фойда ( зарар) ( сатр 220-230 ) 240
    0 0 0 0
Даромад ( фойда ) солиги 250
    0 505302 0 624793
Фойда бошка соликлар ва йигимлар 260
    39837   45398  
Хисобот даврининг соф фойдаси ( зарари) ( сатр 240-250-260 270
 
13.
АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
 
Аудиторлик ташкилотининг номи: «Консаудитинформ» МЧЖ  
Лицензия берилган сана: 20.02.2008  
Лицензия рақами: 00300  
Хулоса тури: Ижобий  
Аудиторлик хулосаси берилган сана: 05.03.2019  
Аудиторлик хулосасининг рақами: 0  
Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.: Туйчиев Шухрат Алиевич  
Аудиторлик хулосасининг нусхаси:****    
16

 

АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)
 
Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси Асос (лар) содир этилган сана  
1   Кува тумани хокимлиги Фаргона вилояти, Кува

тумани

20 фоиздан ортик акция эгаси 02.06.1997  
2 Тошбоев Илхомжон Фаргона вилояти, Фаргона

шахри

Кузатув кенгаши аъзоси 25.06.2018  
3 Ёдгоров Абдуллазиз Фаргона вилояти, Кува

тумани

Кузатув кенгаши аъзоси 25.06.2018  
4 Жураев Ярдамжон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Кузатув кенгаши аъзоси 25.06.2018  
  Курбонов Бегали Фаргона вилояти, Кува тумани Кузатув кенгаши аъзоси 25.06.2018  
  Тожибоев Шокиржон Фаргона вилояти, Кува тумани Кузатув кенгаши аъзоси 25.06.2018  
5 Фозилов Абдуллажон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Ижро органи рахбари 06.05.2003  
  Юлдашов Солижон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Ижро органи аъзоси 06.05.2015  
    Маллабаев Абдинаби Фаргона вилояти, Кува

тумани

Ижро органи аъзоси 06.03.2003  
    Комилжонов Насрулла Фаргона вилояти, Кува

тумани

Ижро органи аъзоси 04.05.2012  
    Юсупов Азизхон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Ижро органи аъзоси 07.05.2010  
1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «Quva tumani Dehqon bozori» aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: «Quva tumani Dehqon bozori» AJ
Биржа тикерининг номи:*  Йўқ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери:  Фарғона вилояти, Қува тумани, Тумарис 170
Почта манзили:    Фарғона вилояти, Қува тумани, Тумарис 170
Электрон почта манзили:* quvadehqonbozori@mail.ru
Расмий веб-сайти:* http://quvadehqonbozor.uz
 

3.

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 06
Муҳим фактнинг номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: Йиллик
Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: 07.05.2019 йил
Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: 17.05.2019 йил
Умумий йиғилиш ўтказилган жой: Фарғона вилояти, Қува тумани, Тумарис 170 уй жамият мажлислар зали
Умумий йиғилиш кворуми: 58,2 %
Овоз беришга қўйилган масалалар Овоз бериш якунлари
Ёқлаш Қарши Бетарафлар
% сони % сони % сони
Жамият Кузатув Кенгашининг 2018 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш 100 246783
Жамият ижро органининг 2018 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш 100 246783
Савдо харид корхонаси фаолияти юзасидан хисоботини тасдиқлаш 100 246783
Жамият тафтиш комиссиясининг 2018 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш 100 246783
Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш 100 246783
Жамиятнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарари хисоб варағини тасдиқлаш, 2018 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш 100 246783
Кузатув кенгаши таркибини қайта сайлаш, фаолиятини рағбатлантириш 100 246783
Тафтиш комиссияси таркибини қайта сайлаш, фаолиятини рағбатлантириш 100 246783
  Бошқарув раисини мехнатга ёллаш тўғрисидаги мехнат шартномасини тузиш 100 246783
Жамият ижро органи аъзоларини сайлаш ва улар билан мехнат шартномаси тузиш 100 246783
2018 йил якуни буйича фаолият якунларини аудит текшируви ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш ва хизмат хақини белгилаш 100 246783
Жамиятнинг кузатув кенгаши ва бошқаруви томонидан 2018 йил давомида қабул қилинган қарорларини тасдиқлаш 100 246783
Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес режасини тасдиқлаш 100 246783
Жамиятнинг афилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқулланишини тасдиқлаш 100 246783
Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш буйича хулосани тасдиклаш 100 246783
 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

Кува туман «Дехкон бозори» АЖ кузатув кенгашининг 2018 йил якунлари буйича хисоботи  маълумот учун кабул килинсин ва тасдиклансин

Кува туман «Дехкон бозори» АЖ бошкаруви раиси А.Фозиловнинг 2018 йил якунлари буйича хисоботи маълумот учун кабул килинсин ва тасдиклансин
Кува туман «Дехкон бозори» АЖ Савдо харид корхонаси рахбари  Т. Давидовнинг  2018 йил фаолияти тугрисидаги хисоботи тасдиклансин, олинган фойда СХК хисобида колдирилсин
Жамият тафтиш комиссияси хисоботи тасдиклансин
2018 йил молия-хужалик фаолияти буйича аудиторлик ташкилоти томонидан берилган аудиторлик хулосаси ва далолатномаси тасдиклансин
Жамиятнинг бухгалтерия баланси, фойда ва зарари хисоб варағини тасдиқлаш, 2018 йил якуни бўйича соф фойдасини тақсимлаш тасдиклансин
Жамият кузатув кенгаши таркибига куйидагилар сайлансин:

-Ташбаев Илхомжон             -Вилоят бозорлар уюшмаси раисининг уринбосари

-Ёдгоров Абдулазизхон              – Туман хокимлиги инвеститция бўлими бошлиғи

-Жураев Ярдамжон                     – Вилоят бозорлар уюшмаси булим бошлиги

-Рахмонов Ахмаджон                 – Нафақахўр

Кузатув кенгаши фаолиятини рагбатлантириш аввал белгиланган тартибда колдирилиши маъкуллансин

Жамият тафтиш комиссиясига куйидаги аъзолари Қўзибоев Носиржон. Маматкулов Дилмурод, Муминов Илхомжон ва сайлансин
  Жамият бошкарув раиси А.Фозилов билан мехнат шартномаси тасдиклансин ва бир йил мудатга узайтирилсин
Жамият ижро органига куйидагилар сайлансин:

– Фозилов Абдуллажон            – Комилжонов Насрулла

– Юлдашов Солижон                – Юсупов Азизхон

– Маллабаев Абдинаби

2019 йил якунлари буйича жамиятни молия хужалик фаолияти буйича аудиторлик текшируви утказиш учун «Консаудитинформ» аудиторлик фирмаси  тасдиклансин хамда унга туланадиган хизмат хакини юкори микдорда 1.000000 (бир миллион) сумгача килиб белгилансин
Жамиятнинг Кузатув кенгаши ва бошкаруви томонидан 2018 йил давомида кабул килинган карорлари тасдиклансин
Жамиятнинг 2019 йил учун бизнес режаси, шунингдек, жамият фаолиятининг асосий йуналишлари ва максадидан келиб чикган холда жамиятни урта ва узок муддатларга ривожлантиришнинг аник муддатлари белгиланган стратегиясини амалга ошириш тасдиклансин
Жамиятнинг афилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин булган битимлар маъкулланиши тасдиклансин
Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш бўйича хулосаси тасдиқлансин
Ф.И.Ш. Иш жойи Уларга тегишли акциялар Овозлар сони
сони тури
1. Тошбоев Илхомжон Фарғона вилоят бозорлар уюшмаси 0 0 246783
2. Ёдгоров Абдуллазиз Кува тумани хокимлиги 0 0 246783
  Тожибоев Шокиржон Олтиарик “Дехкон бозори” МЧЖ 0 0 246783
  Рахмонов Ахмаджон Нафакахур 0 0 246783
3 Жўраев  Ярдонжон Фарғона вилоят бозорлар уюшмаси 0 0 246783

 

 

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «Quva tumani Dehqon bozori» aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: «Quva tumani Dehqon bozori» AJ
Биржа тикерининг номи:*  Йўқ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери:  Фарғона вилояти, Қува тумани, Тумарис 170
Почта манзили:    Фарғона вилояти, Қува тумани, Тумарис 170
Электрон почта манзили:* quvadehqonbozori@mail.ru
Расмий веб-сайти:* http://quvadehqonbozor.uz
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 08
Муҳим фактнинг номи: Кузатув кенгаши таркибидаги ўзгаришлар
шахснинг ваколати тугатилган ҳолларда
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи Лавозими Тегишли акцияларнинг сони ва тури
  Курбонов Бегали Кузатув кенгаши аъзоси 0
шахс сайланган (тайинланган) ҳолларда
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи Лавозими Тегишли акцияларнинг сони ва тури
1. Рахмонов Ахмаджон Кузатув кенгаши аъзоси 0 0
Кўрсатилган ўзгартиришлар тўғрисида эмитентнинг қарор қабул қилган органи: Акциядорлар умумий йигилиши
Қарор қабул қилинган сана: 07.05.2019
Баённома тузилган сана: 17.05.2019
Бошқарув органи баённомасидан кўчирма ва сайланган (тайинланган) шахснинг яшаш жойи кўрсатилган ҳолда паспорт маълумотлари**  
Ўзгаргандан сўнг кузатув кенгаши (тафтиш комиссияси / ижроия органи)нинг таркиби
Шахснинг Ф.И.Ш. ёки ишончли бошқарувчининг тўлиқ номи Лавозими Тегишли акцияларнинг сони ва тури
1. Тошбоев Илхомжон Кузатув кенгаши аъзоси 0 0
  2 Ёдгоров Абдуллазиз Кузатув кенгаши аъзоси 0 0
  3 Тожибоев Шокиржон Кузатув кенгаши аъзоси    
  4 Рахмонов Ахмаджон Кузатув кенгаши аъзоси    
  5 Жўраев  Ярдонжон Кузатув кенгаши аъзоси 0 0

 

1. ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «Quva tumani Dehqon bozori» aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган: «Quva tumani Dehqon bozori» AJ
Биржа тикерининг номи:*  Йўқ
2. АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери:  Фарғона вилояти, Қува тумани, Тумарис 170
Почта манзили:    Фарғона вилояти, Қува тумани, Тумарис 170
Электрон почта манзили:* quvadehqonbozori@mail.ru
Расмий веб-сайти:* http://quvadehqonbozor.uz
3. МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ
Муҳим фактнинг рақами: 36
Муҳим фактнинг номи: Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар
Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи Аффилланган шахснинг жойлашган ери (почта манзили), яшаш жойи

(давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Қимматли қоғозларнинг сони (пай, улушларнинг миқдори) Қимматли қоғозларнинг тури Ҳолат тури
Курбонов Бегали Фаргона вилояти  Кува тумани 0 0 бушатилган
Рахмонов Ахмаджон Фаргона вилояти  Кува тумани 0 0 сайланган
Эмитент томонидан аффилланган шахслар рўйхатига тегишли ўзгариш киритилган сана:  
Аффилланган шахслар рўйхати:
Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. ёки юридик шахснинг тўлиқ номи Жойлашган ери (яшаш жойи)

(давлат, вилоят, шаҳар, туман)

Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси Асос(лар) содир этилган сана
1   Кува тумани хокимлиги Фаргона вилояти, Кува

тумани

20 фоиздан ортик акция эгаси 02.06.1997
2 Тошбоев Илхомжон Фаргона вилояти, Фаргона

шахри

Кузатув кенгаши аъзоси 25.06.2018
3 Ёдгоров Абдуллазиз Фаргона вилояти, Кува

тумани

Кузатув кенгаши аъзоси 25.06.2018
4 Жўраев  Ярдонжон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Кузатув кенгаши аъзоси 25.06.2018
  Тожибоев Шокиржон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Кузатув кенгаши аъзоси 25.06.2018
  Рахмонов Ахмаджон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Кузатув кенгаши аъзоси 17.05.2019
  Фозилов Абдуллажон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Ижро органи рахбари 06.05.2003
  Юлдашов Солижон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Ижро органи аъзоси 06.05.2015
  Маллабаев Абдинаби Фаргона вилояти, Кува

тумани

Ижро органи аъзоси 06.03.2003
  Комилжонов Насрулла Фаргона вилояти, Кува

тумани

  04.05.2012
5 Юсупов Азизхон Фаргона вилояти, Кува

тумани

Ижро органи аъзоси  
          07.05.2010